Výročný snem Ivanskej lukostreleckej družiny

2x1m_lukostrelba_nahladTretí snem Ivanskej lukostreleckej družiny sa konal vo štvrtok 26. januára 2017 o 18:00
v Informačnom centre na námestí Svätej Rozálie za účasti 20 členov združenia a starostu Ivanky pri Dunaji Ivana Schreinera.

Riadil sa nasledovným programom:

  1. Úvod, konštatovanie uznášaniaschopnosti, schválenie programu
  2. Voľba orgánov snemu
  3. Správa o činnosti
  4. Správa o hospodárení
  5. Revízna správa
  6. Schválenie výšky členského príspevku na rok 2017
  7. Určenie dĺžky funkčného obdobia orgánov združenia a počtu členov rady
  8. Voľba orgánov združenia – predsedu, členov rady a revízora
  9. Plán činnosti na rok 2017
  10. Rôzne – Realizačný plán „Prvej Ivanskej lukostreleckej súťaže“ a rozdelenie úloh.

Výročný snem schválil všetky predložené správy bezo zmien a zvolil na nasledujúce ročné obdobie nasledujúcich fukcionárov:
Dušan Franců – predseda združenia
Hana Jóžová, Miroslav Konček – členovia rady
Michal Bartok – revízor združenia

Nemuseli sme, našťastie, riešiť nijaký vážny problém ani dilemu, takže snem prebehol rýchlo s tým, že pokračujeme v zásade rovnako ako doteraz.

Starosta Ivan Schreiner vo svojom príhovore hodnotil činnosť združenia pozitívne nielen z pohľadu športových výsledkov, ale najmä v súvislosti s prácou s mládežou a preukázanou schopnosťou združenia spolupracovať.

Všetky schválené dokumenty a zápisnica zo snemu sú uložené v archíve združenia spravovanom predsedom združenia.

 

 

Tento obsah bol zaradený v Informácie pre členov. Zálohujte si trvalý odkaz.